Bouwhistorie

Zorgvuldig hergebruik en/of herontwikkeling van gebouwd erfgoed is gericht op het creëren van waarde en integrale kwaliteit. Het benoemen van de aanwezige monumentale waarden en hoe daarmee om te gaan is daarbij wezenlijk.

Naast de noodzakelijke bouwhistorische inzichten  bij planvorming, levert bouwhistorisch onderzoek ook een belangrijke bijdrage aan kennisvergroting en aanvullende waardenbepaling bij van Rijks- en gemeentelijke monumenten en andere historische objecten en stadsgebieden.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl